M E T E W R A

Orqodoxa  Ellhnika Monasthria me anektimhtouV QusaurouV  thV  CristianikhV  EpochV

Ceirografa,  papuroi, eikoneV anektimhthV axiaV,fulasswnte kai

meletounte  apo touV MonacouV se  auta ta panarcaia Monasthria thVOrqodoxiaV .