Muqologia

H Muqologia “einai h megaluterh adelfh thV IstoriaV”
opwV thn apokalese o megaloV GalloV filosofoV BoltairoV.

Einai eidhka gia thn maqhsh thV EllhnikhV GlwssaV kai
FilologiaV, anapofeuktoV kai teleiwV aparaithth spoudh.

TouV arcaiotatouV ekeinouV aiwneV, otan ta panta htan
empneush kai allhgoria,dia mesou thV MuqologiaV ginotan
gnwsteV oi fusikeV,oi hqikeV,kai oi metafusikeV alhqeieV.

H poihshV, to lampro auto meroV thV EllhnikhV FilologiaV,
epi tou Muqou ecei ktismeneV tiV rizeV thV.

Sthn Istoria, authV thV idiaV thV ElladaV,alla kai
pantoV alou eqnouV,ta muqologika sunora, einai teleiwV
adiacwrista.

Diaireite de h Ellhnikh Muqologia me genikeV grammeV ,se
treiV periodouV.

Gia thn prwth periodo pou einai prin to 2000 p.C liga xeroume
me bebaiwthta.

Kata authn thn epoch,kai enw hto hgemonaV kapoioV WgugoV
legomenoV,egine eiV thn Boiwtian kai Attikh , megaloV
kataklusmoV peri to 1759p.C, opou kai lhgei edw h prwth
periodoV.

H deuterh epoch meta ton kataklusmo tou Wgugeiou, qewreite
kai h epoch twn kat exwchn Muqwn , kai taleiwnei sthn arch
twn Olumpiakwn Agwnwn to776p,C. opou uparcoun istorika
pleon deigmata kai stoiceia.

Alla kai auth h epoch diaireitai se alleV duo mikrotereV.
Apo ton kataklusmo tou Wgugou,mecrh thn alwsh thV TroiaV,
to 1184p.C.

Kat authn thn epoch eikmasan oi arcaioteroi EllhneV
poihteV. EnaV apo touV diapreyaV anaferetai o OrfeaV,
kai o maqhthV autou MousaioV.

H deuterh epoch arcizei apo thn alwsh thV TroiaV mecri
thn prwth Olumpiada to 776p.C.

Meta authn thn epoch, arcizei qa legame,h alhqinh istoria
thV ElladaV, kai twn hrwwn authV.

Oi Qeoi thV EllhnikhV MuqologiaV,diairountai se treiV
taxeiV. H prwth taxh periecei touV AnwterouV kai MegalouV
legomenouV QeouV.

Autoi einai dwdeka: exh andreV , kai exh gunaikeV .:Oi andreV,
einai:oDiaV o Poseidwn, oArhV,o Apollwn,o HfaistoV, kai o ErmhV.
Oi QeeV einai oi exhV:h Hra,h Estia,
h Dhmhtra,h Afrodith,h ArtemhV, kai h Aqhna.

Autoi katoikousan sta Megaloprepoi Palatia tou Olumpou,
kai gi auto elegonto Olumpioi Qeoi.

H deuterh kathgoria perilambanei touV upodiaisterouV QeouV,
oi opoioi exartontan kata kapoio tropo apo touV prwtouV.

Sthn trith kathgoria ,katatasontai oi Hmiqeoi.

Autoi eican patera Qeo, h mhtera Qea opwV: o HraklhV,
o AsklhpioV ,o Kastwr, o PoludeuthV kai aloi polloi.

Se autouV epishV sunkatagwntai kai oi HrweV, oi opoioi
gia tiV spoudaieV autwn praxeiV epetucan thn Aqanasia,
opwV:o AcilleuV,o Ektwr,o OdusseaV kai polloi aloi.

OpwV maV plhroforei o HsiodoV sthn Qeogonia tou, prwta
uphrxe to CaoV, dhladh o topoV opou periecontai kai
dimhourgountai ta panta.

Enohtai de oti h Qeogonia kai Kosmogonia ecoun allhgorikh
ennoia, kai oti apo to CaoV kai to aperanto keno autou tou
kosmou egennhqhke h Gh, h ulh dhladh, ek thV opoiaV
diemorfwqhkan ola ta uparconta epi thV GhV : emyuca kai
ayuca onta.