Shmaia

ELLHNIKH SHMAIA
CRWMATA KAI SCHMA

To schma kai ta crwmata thV EllhnikhV ShmaiaV den ecoun alaxei
polu apo to 1821, hmeromhnia thV EllhnikhV EpanastashV .

Poloi anarwtiontai, giati arage , oi idruteV thV EllhnikhV DhmmokratiaVedialexan auto to schma, auta taa xrwmata, auto to sumbolo gia na
sunqesoun thn Ellhnikh Shmaia.

Einai polu diskolo na broume tiV alhqineV aitieV pou ekanan autouV touV prwtouV idealisteV, na dwsoun authn thn morfh sthn Shmaia tou
Ellhnikou EqnouV .

Einai mia proswpikh ermhneia, pou kaqenaV prospaqei na dwsh panw
se auto to qema.

O ariqmoV twn orizontiwn louridwn , einai idioV me ton ariqmo twn
grammatwn thV lexhV ELEUQERIA. Dhladh einai ennea( 9 )

Auth h lexh mazi me allh , schmatizoun thn frash: EELEUQERIA h
QANQTOS, kai htan h kraugh ,pou anthcouse apo Anatolh kai
Dush kata thn diarkha thV TourkikhV skjabiaV pou krathse peripou
400 cronia.

Auth h kraugh, egine to sumbolo thV EllhnikhV EpanastashV kata
tou Oqwmanikou Zugou kai edwse qarroV kai pnoh ston katapiesmeno
lao kai egine h kinhthrioV dunamh twn Sklabwmenwn Ellhninwn na
exegerqoun anantion twn Tourkwn, para tiV apanqrwpeV sunqhkeV
thV zwhV touV .

EpishV, auteV oi orizontieV grammeV, qumizoun se mia hmera enemou, ta
kumata tou Aigaiou PeelagouV,na aggalizoun trufera tiV aperanteV
paralieV kai ta nhsia thV ElladaV.

Sto epanw meroV aristera ,uparcei ena tetragwno mple mesa sto opoio
einai o StauroV.

Einai to Sumbolo tou Cristianismou,kai fanerwnei ton sebasmo,thn
afosiwsh , kai thn pisth tou laou thV ElladaV, sthn Orqodoxh
Ellhnikh Ekklhsia.Shmainei ton spoudaio rolo thV CtistianosunhV
sthn sunqesh tou Ellhnikou KratouV.

kata ta tromera cponia thV sklabiaV, h Ellhnikh OrqodoxoV
Ekklhsia epaixe spoudeotato rolo, gia na swsoun oi sklabwmenoi
ta politistika touV caraktirhstika:thn Glwssa, thn Buzantinh
Qrhskeia, kai thn Eqnikh touV Tautothta

Idrusan loipon ta Krufa Scolia.Auta ta scoleia leitourgousan ktufa bebaia, se ollh th sklabwmenh Ellada

Didaskan de se auta ,wV epi to pleiston eiereiV (papadeV).:thn Ellhnikh
Glwssa,ta uperoca didagmata twn progonwn maV , kai thn klhronomia
pou afhsan dia mesou twn aiwnwn Poloi apo autouV touV IereiV eginan
martureV qusiazwnteV thn zwh touV.

Gia auto loipon uparcei o StauroV sthn Ellhnikh Shmaia.

Shmera h Cristianikh Orqodoxh Qrhskeia , uperecei sthn Ellada ,
kai einai h epishmh Qrhseia tou KratouV.

Aspro kai Mple: Auta ta duo crwmata sumbolizoun to galazio thV
qallasaV,kai thn leukada tou Aigaiou PelagouV.

Sumfwna me thn Ellhnikh Muqologia, h Afrodith, gennhqhke apo
auta ta kumata tou Aigaiou PelagouV .

EpishV sumbolizoun to galazio tou ouranou , kai ta aspra
sunefa pou taxeideboun ston aiqera.

Uparcoun omwV alloi, pou pisteboun oti ta crwmata thV EllhnikhV
ShmaiaV, to Galazio kai to Leuko, sumbolizoun, tiV stoleV twn nautikwn
pou ecasan th zwh touV stiV qallaseV gia thn ELEUQERIA thV
ELLADAS !